Apartamenty Gruzja

 
 
 
język:
 
 
 

Sprawdź dostępność

 
 
 

 
 
 
 
 
szukanie zaawansowane »
 
 
 
 
 
 

Regulamin

 

"Regulamin serwisu „apartamenty-gruzja.pl”I Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych prezentowanych na stronie serwisu apartamenty-gruzja.pl. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień opisanych w regulaminie. „Apartamenty-gruzja.pl” nie jest stroną w zawieranych umowach o świadczenie usług hotelarskich (noclegowych), nie jest też właścicielem żadnych obiektów noclegowych oferowanych w serwisie. Umowa taka zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie (noclegowe) w danym obiekcie noclegowym czyli właścicielem a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego serwisu apartamenty-gruzja.pl czyli klientem.

Właścicielem serwisu "apartamenty-gruzja.pl" jest:

"Ewa Siwor Firma Usługowa"  
ul. Dauna 55/10 
30-629 Kraków

Nip:      6792052285
Regon: 122955865 II Umowa najmu

1. Zakres umowy najmu
Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu noclegowego a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone:

gaz
prąd
woda
wywóz śmieci
czysta pościel i ręczniki
dostęp do telewizji (jeśli apartament jest wyposażony)
internet (jeśli apartament jest wyposażony)

W cenę wynajmu nie są wliczone:

wyżywienie
transport
organizacja pobytu

2. Rezerwacja

Rezerwacja danego obiektu noclegowego wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie apartamenty-gruzja.pl. Aby potwierdzić rezerwację wymagana jest wpłata zaliczki. Zaliczki dokonuje się poprzez system Paypal lub na firmowy numer konta.

Wpłacona zaliczka w każdym przypadku nie podlega zwrotowi. Pozostała część ceny najmu płatna jest w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy do obiektu noclegowego.3. Zmiany w rezerwacji

- termin pobytu – zmiana możliwa nie później niż 21 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji – w miarę dostępności danego obiektu
  • przedłużenie pobytu – możliwe w miarę dostępności danego obiektu

    Każda zmiana winna być zgłoszona mailowo na adres: apartamentygruzja@gmail.com

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszelkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.
W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić serwis apartamenty-gruzja.pl i właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

4. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przekazywanie Apartamentu następuje w godzinach od 14:00 do 22:00 . Przekazanie w innych godzinach jest możliwe w przypadkach za dodatkową dopłatą w wysokości 10 euro. Przy zakwaterowaniu zostaje ustalona godzina odbioru kluczu w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty pieniędzy z tytułu najmu także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, bez względu na przyczynę. Klient po przyjeździe, po wpłacie osobie upoważnionej reszty kwoty należnej z tytułu najmu, będzie uprawniony do odbioru kluczy od tej osoby.

5. Sytuacje szczególne

W sytuacji gdy wykonanie rezerwacji okaże się być niemożliwe firma apartamenty-gruzja.pl poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji oraz zaproponuje inny alternatywny obiekt noclegowy najbardziej zbliżony swoim standardem oraz ofertą do wybranego w pierwotnej rezerwacji. W przypadku braku możliwości realizacji dokonanej rezerwacji, klient nie może wnosić żadnych roszczeń finansowych wobec apartamenty-gruzja.pl.

Apartamenty-gruzja.pl zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej do anulowania rezerwacji bez poniesienia żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy. Dotyczy to także sytuacji gdy bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z przyczyn niezależnych od firmy nie będzie mogło być zagwarantowane.

III Odpowiedzialność

  1. Firma apartamenty-gruzja.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania systemu oraz usuwania poszczególnych elementów systemu jego cech i rodzajów dostępnych opcji w sytuacji gdy okoliczności prawne, techniczne lub ekonomiczne wymuszają podjęcie takiego działania.

2. Apartamenty-gruzja.pl ma prawo dowolnie zmieniać wygląd, szatę graficzną oraz funkcjonalność systemu.

3. Z przyczyn technicznych możliwe są przerwy w dostępie do serwisu . Jednocześnie firma zapewnia, że poczyni wszelkie starania aby takie przerwy zminimalizować.

4. Klient decydując się na rezerwację danego obiektu noclegowego akceptuje wszystkie warunki i cechy przystosowania podane w opisie.

5. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Apartamentów, zostały zamieszczone przy dołożeniu należytej staranności co do ich poprawności oraz aktualności. Wszelkie informacje dotyczące Apartamentów a także usług zostały zamieszczone na podstawie danych, w tym zdjęć, opisów itp. przekazanych Serwisowi przez Wynajmujących dany Apartament lub Usługodawców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ewentualne szkody poniesione przez Klientów w wyniku niepoprawności zamieszczonych w nim informacji.

6. Serwis w żadnym razie nie jest stroną Umowy Najmu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawną realizację Umowy Najmu ze strony Wynajmującego


7 Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego lub z jego winy w obiekcie noclegowym, w którym mieszkał, jednocześnie ma on obowiązek poinformować właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego o jakichkolwiek usterkach lub zniszczeniach natychmiast po ich zaistnieniu, nie zależnie od przyczyny ich wystąpienia.

8 Apartamenty-gruzja.pl nie odpowiada za żadne szkody wyrządzone klientowi przez właściciela lub opiekuna obiektu noclegowego. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne okaleczenie w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym. Klient oświadcza, że posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące okres pobytu w obiekcie noclegowym i zabezpieczające pokrycie szkód w razie ewentualnego wypadku.

9 Apartamenty-gruzja.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub nieprzyjemności występujące w trakcie pobytu klienta w zarezerwowanym obiekcie noclegowym, spowodowane brakiem dostępu do telewizji satelitarnej lub Internetu, brakiem w dostawie prądu, gazu, wody lub innych prac konserwatorskich lub naprawczych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu noclegowego, jak i również z tytułu wadliwego działania tych urządzeń.

10 Apartamenty-gruzja.pl jest zwolniona z jakiekolwiek odpowiedzialności prawnej lub finansowej w sytuacji konfliktu lub nieporozumienia zaistniałego pomiędzy użytkownikami systemu, zarówno właścicielami jak i klientami. W takich sytuacjach, żadne roszczenia finansowe i prawne nie mogą być skierowane wobec „apartamenty-gruzja.pl”

11 Całkowita odpowiedzialność finansowa serwisu „apartamenty-gruzja.pl” w razie uzasadnionego roszczenia jest ograniczona kwotą zaliczki zapłaconą przez klienta i jakiekolwiek żądania finansowe nie mogą przekroczyć tej wartości.